Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikası ve Websitesi Aydınlatma Metni


ÖNCÜ DENTAL TIBBİ MALZEME SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”), http://www.oncudental.com/ (“Site”) ziyaretçilerine (“Kullanıcı”) ait kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Gizlilik ve Kullanım Politikası kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve muhafazası ile Site kullanıma dair koşullarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Politika’nın amacı, Site’nin işletilmesi sırasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veya Site’nin  kullanımı sırasında Kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Kişisel verileri işlenen Kullanıcılar işbu Politika kapsamında ilgili kişi olarak da adlandırılabilecektir. 

İşbu Politika Site’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli ve yürürlükte kabul edilecektir. Mevzuat değişiklikleri, Site’de veya veri işleme süreçlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle Şirketimizin Politika’yı değiştirme hakkı saklıdır. 

1.Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Site kapsamında işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

 • Ad, soyad gibi kimlik bilgisi
 • Adres, il, ilçe, cep telefonu, telefon gibi iletişim bilgisi
 • Çerezler (yalnızca Site’nin işletilmesi için zorunlu olan çerezler) 

Başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilen veriler kişisel verinin kapsamı dışındadır. 

2.Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Site’de sunulan ürünlerin pazarlanması, satışı ve tedariki, bu kapsamda yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürünler ve kampanyalarımız hakkında bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçleri, satış ve tedarik faaliyetleri amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler, ürünlerin satış ve tedariki, sözleşmelerin kurulması ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların yürütülmesi,  Site’de yer alan ürünlerle ilgili Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan iş ortaklarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, ürünlerimiz ile ilgili bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçi, bayi, lojistik hizmeti sunan iş ortaklarımız gibi yurtiçindeki üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca adli ve idari makamların kanuna uygun talepleri halinde yetkili kamu kurum ve kuruşlarına da kişisel veri aktarılabilecektir. 

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Site vasıtasıyla ürün, hizmetler veya Şirketimiz hakkında bilgi alma, satın alma, iletişim amaçlarıyla bize ilettiğiniz kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin işlenme şartlarına dair 5. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen hukuki sebeplerin varlığı halinde açık rızanız olmaksızın işlenebilir ve yukarıda belirtilen taraflara aktarılabilir: 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 


5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlarda başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru sahipleri: 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik teyidinizin yapılabilmesi amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkında Bilgilendirmede açıklanan ve aşağıda genel olarak belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletilebilir. 

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla, 
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle. 


Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Başvurularda seçilecek yönteme uygun olarak başvuru konusunun Kanun uyarınca bilgi talebi olduğu belirtilmelidir. 

Başvuru Yöntemi


Başvurunun Yapılacağı Adres

İmzalı formun sunulması ile şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)


Molla Gürani Mh.Oğuzhan Cad. No:45/0 Fatih/İstanbul 

Noter vasıtasıyla tebligat 

Molla Gürani Mh.Oğuzhan Cad. No:45/0 Fatih/İstanbul 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 

oncu@hs02.kep.tr

Güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanarak

info@oncudental.com

Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

info@oncudental.com 


Şirketimiz, başvuru bilgilerinde eksiklik olması halinde Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecektir. Başvurularınızda adres ve iletişim bilgilerinin sağlanması sizinle daha hızlı iletişim kurabilmemiz ve talebinizi sonuçlandırabilmemiz için gereklidir. 

Başvurularınızda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Şirketimiz başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Yükümlülüğümüzü ifa edebilmek amacıyla aşağıda belirtilen form kullanılmak suretiyle yapılacak olan başvuruda doğru, eksiksiz ve güncel bilgi verilmesi talep olunur. Eksik veya yetkisiz veya yabancı dilde yapılan başvurular sebebiyle Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

6. Veri Güvenliği ve Muhafaza Süresi 

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz; 

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,


amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda Sitemizde SSL uygulaması bulunmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimizin kişisel veri işleme, saklama ve imha süreçleri hakkında detaylı bilgiye Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nı inceleyerek ulaşabilirsiniz. 

Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmasına karşın, Siteye ve Şirket sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetleri çerçevesinde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

Site’nin işbu politika hükümlerini değiştirme hakkı saklıdır.